FANDOM


As a reminder, characters available for the player's usage are mandatory within this mode. Story Mode is limited to solo play and cannot be activated by two players. This restriction is lifted in the game's expansion.

Number Stage Name Character
1 Gongsun Yuan's Rebellion Sima Yi
2 Conquest of Shu Sima Zhao
3 Coup D'état Sima Yi
4 Shu Invasion Sima Shi
5 Wang Ling's Rebellion Sima Yi
6 Battle of Dongxing 1 Zhuge Dan
7 Battle of Dongxing 2 Wang Yuanji
8 Battle of Hefei Castle Sima Shi
9 2nd Shu Invasion 1 Guo Huai
10 2nd Shu Invasion 2 Deng Ai
11 Attack on Sima Shi Sima Zhao
12 Guanqiu Jian & Wen Qin's Rebellion 1 Sima Shi
13 Guanqiu Jian & Wen Qin's Rebellion 2 Sima Shi
14 3rd Shu Invasion Sima Zhao
15 4th Shu Invasion 1 Zhong Hui
16 4th Shu Invasion 2 Deng Ai
17 Zhuge Dan's Rebellion Sima Zhao
18 Wei Emperor's Last Stand Sima Zhao
19 Capture of Chengdu 1 Zhong Hui
20 Capture of Chengdu 2 Deng Ai
21 Capture of Chengdu 3 Sima Zhao

Stage WalkthroughsEdit

Gongsun Yuan's RebellionEdit

Wei's army Gongsun Yuan's army
Sima Yi
Sima Shi
Sima Zhao
Xiahou Ba
Xiahou Wei
Niu Jin
Zhang Hu
Hu Zun
Yang Wei
Xiahou Xian
Gongsun Yuan
Gongsun Xiu
Bei Yan
Yang Zuo
Han Qi
Liu Yuan
Sun Zong
Su Shu
Guo Xin
Wang Zan
Zhang Chang
Liu Fu
Wang Jian
Wei Yan
Jia Fan
Lun Zhi
Gongsun Heng
Player's character: Sima Yi

Conquest of ShuEdit

Wei army Shu army
Sima Zhao
Cao Shuang
Deng Ai
Wang Yuanji
Guo Huai
Yang Wei
Li Sheng
Deng Yang
Xiahou Xuan
Wang Ping
Zhuge Jun
Zhang Yi
Liao Hua
Liu Xian
Gao Xiang
Jiang Wan
Fei Yi
Zhang Yi
Guan Suo
Wang Lin
Liu Yin
Du Qi
Liu MinYue Ying
Xing Cai
Xiang Lang
Zhang Shao
Ma Dai
Player's character: Sima Zhao

Coup D'etatEdit

Sima Yi's army Cao Shuang's army
Sima Yi
Sima Shi
Sima Zhao
Sima Fu
Gao Rou
Wang Guan
Cao Shuang
Li Sheng
He Yan
Huan Fan
Yin Damu
Yang Zong
Yang Wei
Pan Ju
Sun Qian
Cao Xi
Lu Zhi
Xin Chang
Player's character: Sima Yi

Assault in ShuEdit

Wei army Shu army
Sima Shi
Sima Zhao
Guo Huai
Deng Ai
Wen Qin
Li Feng
Guanqiu Jian
Hu Lie
Hu Fen
Xu Zhi
Chen Tai
Xiahou Xuan
Jiang Wei
Xiahou Ba
Guan Suo
Wang Ping
Jiang Wan
Zhang Yi
Fei Yi
Liao Hua
Zhang Shao
Xing Cai
Li Hui
Yue Ying
Ma Dai
Gao Xiang
Zhuge Jun
Wang Lin
Zhang Yi
Liu Yin
Liu Min
Du Qi
Player's character: Sima Shi

Wang Ling's RebellionEdit

Wei army Allied army
Sima Yi
Sima Shi
Sima Zhao
Wang Yuanji
Wang Ji
Wang Chang
Hu Zun
Wang Guang
Wang Ling
Wang Feixiao
Wang Jinhu
Wang Mingshan
Ma Long
Dan Gu
Zhang Shi
Yang Kang
Wang Yu
Ding Feng
Tang Zi
Lu Ju
Zhuge Ke
Liu Zan
Liu Lue
Player's character: Sima Yi

Battle of Dongxing (part 1)Edit

Wei army Wu army
Zhuge Dan
Sima Zhao
Wang Yuanji
Wen Qin
Wang Ji
Shi Bao
Wang Chang
Hu Zun
Wu Gang
Han Zong
Huan Jia
Liu Zan
Quan Duan
Quan Jing
Zhu Yi
Lu Ju
Quan Yi
Quan Xi
Quan Ji
Quan Pian
Wang Zuo
Yu Quan
Player's character: Zhuge Dan

Battle of Dongxing (part 2)Edit

Wei army Wu army
Wang Yuanji
Sima Zhao
Zhuge Dan
Wen Qin
Wang Ji
Shi Bao
Wang Chang
Hu Zun
Wu Gang
Han Zong
Huan Jia
Ding Feng
Tang Zi
Quan Yi
Quan Duan
Quan Jing
Liu Zan
Liu Lue
Lu Ju
Sun Jun
Sun Xian
Liu Ping
Sun Yi
Zhu Ji
Quan Pian
Lu Kang
Zhuge Rong
Shi Kuan
Liu Zuan
Wang Zuo
Quan Xi
Quan Ji
Yu Quan
Lian Shi
Zhuge Ke
Player's character: Wang Yuanji

Battle of Hefei CastleEdit

Wei army Wu army
Sima Shi
Yue Chen
Sima Zhao
Wang Yuanji
Zhuge Dan
Wen Qin
Li Feng
Guanqiu Jian
Jiang Ban
Jiao Yi
Xiahou Xuan
Wang Chen
Zhuge Ke
Ding Feng
Lian Shi
Tang Zi
Wang Zuo
Quan Yi
Quan Duan
Quan Xi
Lu Kang
Liu Zan
Lu Ju
Sun Jun
Sun Xian
Zhuge Rong
Shi Kuan
Lu Kai
Teng Yin
Player's character: Sima Shi

Second Assault in Shu (part 1)Edit

Wei army Shu army
Guo Huai
Sima Zhao
Wang Yuanji
Deng Ai
Wen Qin
Guanqiu Jian
Wen Yang
Wen Hu
Guanqiu Xiu
Xu Zhi
Chen Tai
King Midang
Ehe
Shaoge
E Zhesai
Xiahou Ba
Jiang Wei
Liao Hua
Zhang Yi
Hu Ji
Li Jian
Li Xin
Jiang Shu
Fu Qian
Fan Jian
King Midang (defected)
Ehe (defected)
Shaoge (defected)
E Zhesai (defected)
Yue Ying
Wang Si
Player's character: Guo Huai

Second Assault in Shu (part 2)Edit

Wei army Shu army
Deng Ai
Sima Zhao
Wang Yuanji
Wen Qin
Guanqiu Jian
Wen Yang
Wen Hu
Guanqiu Xiu
Chen Tai
King Midang
Ehe
Shaoge
E Zhesai
Jiang Wei
Xing Cai
Guan Suo
Zhang Zun
Wang Han
Chen Zhi
Jiang Bin
Dong Jue
Player's character: Deng Ai

Attack on Sima ShiEdit

Sima Shi's forces Xiahou Xuan's forces
Sima Shi
Sima Zhao
Wang Yuanji
Li Feng (defected)
Li Feng
Zhang Ji
Xiahou Xuan
Player's character: Sima Zhao

Guanqiu Jian & Wen Qin's Rebellion (part 1)Edit

Sima Shi's army Guanqiu Jian's army
Sima Shi
Yue Chen
Deng Ai
Wang Yuanji
Wen Qin
Guanqiu Zhong
Shi Zhao
Li Xu
Ge Yong
Wen Yang
Wen Hu
Player's character: Sima Shi

Guanqiu Jian & Wen Qin's Rebellion (part 2)Edit

Sima Shi's army Guanqiu Jian's army
Sima Shi
Yue Chen
Zhuge Dan
Deng Ai
Wang Yuanji
Zhong Hui
Wang Ji
Jiang Ban
Hu Zun
Cao Zhen
Guanqiu Jian
Wen Qin
Wen Yang
Guanqiu Zhong
Guanqiu Dian
Shi Zhao
Li Xu
Ge Yong
Ding Feng
Lu Ju
Sun Xian
Shi Kuan
Tang Zi
Liu Zan
Sun Jun
Player's character: Sima Shi

Third Assault in ShuEdit

Wei army Shu army
Sima Zhao
Chen Tai
Deng Ai
Wang Yuanji
Zhong Hui
Yue Chen
Wang Jing
Zhang Ming
Hua Yong
Liu Da
Zhu Fang
Sima Wang
Deng Zhong
Jiang Wei
Yue Ying
Xiahou Ba
Xing Cai
Guan Suo
Zhang Yi
Liao Hua
Hu Ji
Li Jian
Li Xin
Xi Zheng
Jiang Shu
Fu Qian
Fan Jian
Wang Si
Zhang Zun
Wang Han
Chen Zhi
Jiang Bin
Dong Jue
Bao Su
Zhang Shao
Deng Liang
Guan Yi
E Zhesai
Ke Wu
Player's character: Sima Zhao

Fourth Assault in Shu (part 1)Edit

Wei army Shu army
Zhong Hui
Deng Ai
Hu Lie
Hu Fen
Chen Tai
Wang Jing
Zhang Ming
Hua Yong
Liu Da
Zhu Fang
Sima Wang
Zhang Yi
Li Jian
Jiang Shu
Fu Qian
Dong Jue
Bao Su
Liu Chen
Zhang Zun
Fan Jian
Zhang Shao
Zhang Yi
Hu Ji
Wang Han
Xiahou Ba
Player's character: Zhong Hui

Fourth Assault in Shu (part 2)Edit

Wei army Shu army
Zhong Hui
Deng Ai
Hu Lie
Hu Fen
Chen Tai
Wang Jing
Zhang Ming
Hua Yong
Liu Da
Zhu Fang
Sima Wang
Jiang Wei
Ma Dai
Guan Suo
Liao Hua
Li Xin
Xi Zheng
Wang Si
Chen Zhi
Jiang Bin
Qiao Zhou
Deng Liang
Guan Yi
Yan Yu
Chen Shou
Liu Yong
Huo Yi
Zhuge Zhan
Zhuge Shang
Lai Min
Player's character: Deng Ai

Zhuge Dan's Rebellion (part 1)Edit

Player's character: Sima Zhao
Wei army Allied army
Sima Zhao
Wang Yuanji
Zhong Hui
Jia Chong
He Zhen
Pei Xiu
Wang Ji
Chen Qian
Zhou Tai
Shi Bao
Hu Lie
Hu Zhi
Hu Fen
Quan Yi
Quan Xi
Quan Duan
Quan Jing
Quan Ji
Quan Pian
Jiang Ban
Jiao Yi
Zhuge Dan
Wen Qin
Wen Yang
Wen Hu
Tang Zi
Wang Zuo
Yu Quan
Sun Man
Xu Shao
Lu Kang
Zhu Yi
Li Fei
Ren Du
Jiang Ban (defected)
Jiao Yi (defected)
Quan Yi (defected)
Quan Duan (defected)
Quan Xi (defected)
Quan Jing (defected)
Quan Ji (defected)
Quan Pian (defected)
Ding Feng
Sun Chen
Zhang Zhen

Zhuge Dan's Rebellion (part 2)Edit

Player's character: Sima Zhao
Wei army Allied army
Sima Zhao
Wang Yuanji
Zhong Hui
Jia Chong
He Zhen
Pei Xiu
Wang Ji
Chen Qian
Zhou Tai
Shi Bao
Hu Lie
Hu Zhi
Hu Fen
Wen Yang
Wen Hu
Zhuge Dan
Wen Yang (defected)
Wen Hu (defected)
Tang Zi
Wang Zuo
Sun Man
Xu Shao
Yu Quan

Emperor UprisingEdit

Player's character: Sima Zhao
Sima Zhao's forces Cao Mao's forces
Sima Zhao
Wang Yuanji
Wang Chen
Cheng Ji (defected)
Cheng Gui (defected)
Jia Chong
Wang Ye
Cao Mao
Wang Jing
Jiao Bo
Cheng Ji
Cheng Gui

Battle of Chengdu (part 1)Edit

Player's character: Zhong Hui
Wei forces Shu forces
Zhong Hui
Sima Zhao
Wang Yuanji
Jia Chong
Hu Fen
Wen Yang
Zhuge Xu
Li Fu
Liu Qin
Xun Kai
Xiahou Ba
Yue Ying
Xing Cai
Ma Dai
Guan Suo
Zhang Yi
Liao Hua
Hu Ji
Li Xin
Xi Zheng
Jiang Shu
Fu Qian
Fan Jian
Wang Han
Jiang Bin
Dong Jue
Qiao Zhou
Bao Su
Deng Liang
Guan Yi
Yan Yu
Ju Fu
Luo Xian
Lai Min
Li Zhuan
Ning Sui

Battle of Chengdu (part 2)Edit

Player's character: Deng Ai
Wei forces Shu forces
Deng Ai
Sima Wang
Shi Bao
Jiang Ban
Shi Zuan
Deng Zhong
Wang Qi
Qiu Ben
Qian Hong
Chen Jun
Tian Zhang
Tian Xu
Yang Xin
Zhuge Zhan
Hu Ji
Li Jian
Zhang Zun
Wang Han
Chen Zhi
Liu Yin
Bao Su
Zhang Shao
Huang Chong
Ju Fu
Zong Yu
Zhuge Jing
Zhuge Zhi
Zhuge Shang
Ma Miao
Yang Xi
Li Qiu
Zhuge Liang
Chen Shou
Liu Yong
Huo Yi

Battle of Chengdu (Part 3)Edit

Player's character: Sima Zhao
Wei forces Shu forces
Sima Zhao
Jia Chong
Wang Yuanji
Zhong Hui
Hu Fen
Wen Yang
Wang Ye
Wang Chen
Zhuge Xu
Li Fu
Liu Qin
Deng Ai
Deng Zhong
Sima Wang
Liu Shan
Jiang Wei
Zhang Yi
Liao Hua
Hu Ji
Li Jian
Li Xin
Xi Zheng
Jiang Shu
Fu Qian
Fan Jian
Chen Zhi
Jiang Bin
Dong Jue
Qiao Zhou
Zhang Shao
Deng Liang
Guan Yi
Huang Hao
Luo Xian
Wang Han
Liu Yin
Bao Su
Liu Chen
Xing Cai
Ma Dai
Yan Yu
Yue Ying
Guan Suo