FANDOM


This page lists stages and characters participating in Shu's Story Mode in Dynasty Warriors 7. For Shu's Musou Mode from Dynasty Warriors 4, see the Kingdom of Shu Walkthrough.

As a reminder, characters available for the player's usage are mandatory within this mode. Story Mode is limited to solo play and cannot be activated by two players. This restriction is lifted in the game's expansion.

Number Stage Name Character
1 Yellow Turbans Rebellion 1 Liu Bei
2 Yellow Turbans Rebellion 2 Liu Bei
3 Anti-Dong Zhuo Coalition (Sishui Gate) 1 Guan Yu
4 Anti-Dong Zhuo Coalition (Hulao Gate) 2 Guan Yu
5 Battle of Xu Province Zhang Fei
6 Battle of Xiapi Guan Yu
7 Battle of Guandu Zhao Yun
8 Battle of Xinye Zhang Fei
9 Battle of Changban 1 Zhao Yun
10 Battle of Changban 2 Zhang Fei
11 Battle of Chibi 1 Zhao Yun
12 Battle of Chibi 2 Guan Yu
13 Battle of Luo Castle Pang Tong
14 Battle of Chengdu Zhuge Liang
15 Battle of Mt. Dingjun Huang Zhong
16 Battle of Fan Castle 1 Guan Yu
17 Battle of Fan Castle 2 Guan Suo
18 Battle of Yiling 1 Zhao Yun
19 Battle of Yiling 2 Zhuge Liang
20 Battle of Tianshui Zhuge Liang
21 Battle of Wuzhang Plains 1 Jiang Wei
22 Battle of Wuzhang Plains 2 Jiang Wei


Stage WalkthroughsEdit

Yellow Turban Rebellion (First Part)Edit

Imperial Army Yellow Turbans
Liu Bei
Guan Yu
Zhang Fei
Cheng Yuanzhi
Deng Mao
Player's character: Liu Bei

This stage requires the players to save some villagers under attack by two Yellow Turban officers. Once the two are defeated, the map ends.

Yellow Turban Rebellion (Final Part)Edit

Imperial Army Yellow Turbans
Liu Bei
He Jin
Guan Yu
Zhang Fei
Wang Yun
Huangfu Song
Kong Rong
Zhu Jun
Chunyu Qiong
Zhang Miao
Zhang Jiao
Zhang Bao
Zhang Liang
Guan Hai
Han Zhong
Yan Zheng
Gao Sheng
Sun Zhong
Zhang Yan
Zhang Mancheng
Bo Cai
Liu Pi
He Yi
Huang Shao
Player's character: Liu Bei

Having saved the village, Liu Bei leads his brothers in a charge against the rest of the Yellow Turbans. Zhang Liang causes a bolder attack and Zhang Bao causes winds to stop the Imperial's progress. defeating them opens the way to Zhang Jiao.

Anti-Dong Zhuo Coalition (Sisui Gate)Edit

Allied Army Dong Zhuo's Army
Guan Yu
Yuan Shao
Liu Bei
Dian Wei
Cao Cao
Sun Jian
Zhang Fei
Yuan Shu
Han Dang
Ji Ling
Gongsun Zan
Cheng Pu
Yu She
Liu Dai
Zhang Miao
Bao Zhong
Li Ru
Hu Zhen
Wang Fang
Guo Si
Hua Xiong
Huche'er
Xu Rong
Zhang Ji
Dong Min
Li Jue
Li Meng
Cai Yang
Dong Huang
Niu Fu
Zhang Xiu
Player's character: Guan Yu

Guan Yu first set out to put Hua Xiong to flight. He then ensures Yuan Shu sends Sun Jian his needed supplies. Upon capturing the gate, Guan Yu must duel Hua Xiong to the death.

Anti-Dong Zhuo Coalition (Hulao Gate)Edit

Allied Army Dong Zhuo's Army
Guan Yu
Yuan Shao
Liu Bei
Dian Wei
Cao Cao
Sun Jian
Zhang Fei
Yuan Shu
Han Dang
Ji Ling
Gongsun Zan
Cheng Pu
Yu She
Liu Dai
Zhang Miao
Dong Zhuo
Diao Chan
Wang Yun
Wei Xu
Gao Shun
Hou Cheng
Song Xian
Cao Xing
Zang Ba
Li Su
Ma Richan
Cai Yong
Fu Wan
Zhang Wen
Yang Biao
Dong Yue
Lu Bu
Player's character: Guan Yu

Instead of catapulting the Hulao gate down, Guan Yu and his brothers must fight off Lu Bu before attacking the rest of Dong Zhuo's army.

Battle of Xu ProvinceEdit

Allied Army Cao Cao's Army
Zhang Fei
Tao Qian
Zhao Yun
Guan Yu
Liu Bei
Jian Yong
Zang Ba
Cao Bao
Sun Qian
Chen Qun
Chen Gui
Chen Deng
Mi Zhu
Mi Fang
Lu Bu
Diao Chan
Chen Gong
Gao Shun
Cao Cao
Xiahou Dun
Dian Wei
Xu Zhu
Xiahou Yuan
Cao Ren
Yu Jin
Guo Jia
Yue Jin
Xiahou En
Niu Jin
Zhu Ling
Xun You
Cao Xiu
Cao Hong
Cao Chun
Cheng Yu
Man Chong
Li Dian
Cao Ang
Lu Qian
Liu Ye
Lu Qian
Liu Dai
Player's character: Zhang Fei

Coming in the middle of a siege, Zhang Fei leads the charge to break the siege and drive Cao Cao out of Xu providence. Once near the river, Lu Bu shows up with reinforcements to help drive off Cao Cao's army.  

Battle of XiapiEdit

Cao Cao's Army Lu Bu's Army
Guan Yu
Cao Cao
Xiahou Dun
Zhang Fei
Liu Bei
Yu Jin
Guo Jia
Yue Jin
Jian Yong
Zhu Ling
Jiang Gan
Cao Chun
Dong Chao
Man Chong
Li Dian
Lu Bu
Zhang Liao
Diao Chan
Wang Kai
Hao Meng
Xu Si
Hou Cheng
Song Xian
Cao Xing
Zang Ba
Cheng Lian
Chen Gong
Gao Shun
Yuan Shu
Ji Ling
Lei Bo
Li Feng
Player's character: Guan Yu

Guan Yu works with Cao Cao's officers to take Xiapi after the water attack has been preformed. Part way into the assault, Yuan Shu arrives with some reinforcements.

Battle of GuanduEdit

Yuan Shao's Army Cao Cao's Army
Zhao Yun
Yuan Shao
Liu Bei
Zhang Fei
Zhang He
Yuan Xi
Guo Tu
Yan Liang
Xu You
Chunyu Qiong
Ju Shou
Tian Feng
Wen Chou
Feng JiZhen Ji
Lu Kuang
Lu Xiang
Gao Rou
Jiao Chu
Zhang Nan
Cao Cao
Xu Huang
Jia Xu
Yu Jin
Yue Jin
Wei Xu
Zhu Ling
Cao Hong
Cheng Yu
Dong Zhao
Liu Yan
Cai Yang
Liu Dai
Shi Huan
Zhang Liao
Li Dian
Cao Pi
Song Xian
Cao Zhang
Player's character: Zhao Yun

At first, Zhao Yun works with Liu Bei to drive off Cao Cao's army. However, once Guan Yu slays Yan Liang and Wen Chou, Yuan Shao attacks Liu Bei alongside Cao Cao's army, turning both against him as Zhao Yun protects Liu Bei towards their escape route.

Battle of XinyeEdit

Liu Bei's Army Cao Cao's Army
Zhang Fei
Liu Bei
Zhao Yun
Guan Yu
Xu Shu
Cao Hong
Cao Ren
Yu Jin
Yue Jin
Xiahou Shang
Zhu Ling
Lu Zhao
Feng Kai
Li Dian
Lu Kuang
Lu Xiang
Player's character: Zhang Fei

Zhang Fei attacks the middle of Cao Cao's army under the discretion of Xu Shu, who helps him break up their highly complicated formation. Doing so provokes Cao Hong, the army leader, to flee and requires catching.  

Battle of Changban (First Part)Edit

Liu Bei's Army Cao Cao's Army
Zhao Yun
Zhang Fei
Yi Ji
Zhou Cang
Zhuge Jun
Chen Zhen
Chen Dao
Mi Fang
Xiahou Shang
Xun Yu
Cao Hong
Li Dian
Xun You
Yue Jin
Cao Chun
Wen Pin
Zhang He
Player's character: Zhao Yun

Zhao Yun rushes behind enemy lines, saving peasants and officers to learn the whereabouts of the infant Liu Shan. Cao Hong also hunts for the child and must be defeated to find the child.

Battle of Changban (Final Part)Edit

Liu Bei's Army Cao Cao's Army
Zhang Fei
Zhao Yun
Liu Bei
Yi Ji
Zhou Cang
Zhuge Jun
Chen Zhen
Chen Dao
Mi Fang
Zhang Liao
Yue Jin
Xiahou Shang
Zhu Ling
Xun Yu
Xun You
Cao Chun
Li Dian
Cao Cao
Xiahou Dun
Xu Zhu
Man Chong
Jiao Chu
Zhang Nan
Player's character: Zhang Fei

Now that Liu Shan is safe, Zhang Fei holds the bridge against Cao Cao's army as the rest escape. Once reinforcements arrive, Fei can either charge them or retreat himself.

Battle of Chibi (First Part)Edit

Allied Army Cao Cao's Army
Zhao Yun
Zhou Yu
Zhang Fei
Zhuge Liang
Sun Quan
Liu Qi
Lu Su
Cao Cao
Xu Zhu
Xu Huang
Li Dian
Yue Jin
Player's character: Zhao Yun

Zhuge Liang sends Zhao Yun to cut through the Wei fleet in order to stopCao Cao's retreat once the fires began to spread. Yun rides a boat with Liu Qi through the fleet, defeating enemy officers who leap aboard or rain arrows down on their heads.  

Battle of Chibi (Final Part)Edit

Allied Army Cao Cao's Army
Guan Yu
Zhao Yun
Zhang Fei
Zhuge Liang
Guan Ping
Mi Zhu
Liu Qi
Mi Fang
Cao Cao
Zhang Liao
Xiahou Yuan
Cao Ren
Yu Jin
Zhu Ling
Jiang Gan
Cao Hong
Zang Ba
Li Tong
Cheng Yu
Player's character: Guan Yu

Zhuge Liang orders Guan Yu to pursue and kill Cao Cao as he flees Chibi. Guan must fight his way up a winding mountain road, defeating Cao Cao's army stragglers while he attempts to stop Cao Cao's retreat.  

Battle of Luo CastleEdit

Liu Bei's Army Liu Zhang's Army
Pang Tong
Huang Zhong
Wei Yan
Fa Zheng
Liu Feng
Zhao Yun
Zhang Fei
Jian Yong
Liu Xun
Wu Ban
Wu Lan
Zhang Yi
Deng Xian
Deng Zhi
Liu Gui
Lu Yi
Leng Bao
Zhao Ying
Pang Yi
Xu Jing
Li Fu
Yang Hong
Zheng Du
Pang Yang
Gao Pei
Yang Huai
Yan Yan
Zhang Ren
Lei Tong  
Player's character: Pang Tong

Disobeying Liu Bei's orders, Pang Tong leads an assault against Liu Zhang's army. He follows Wei Yan south while Huang Zhong heads north for a pincer attack on Liu Xun's castle.  

Battle of ChengduEdit

Liu Bei's Army Liu Zhang's Army
Zhuge Liang
Liu Bei
Zhang Fei
Huang Zhong
Wei Yan
Fa Zheng
Meng Da
Huo Jun Zhao Yun
Li Hui
Ma Chao

Ma Dai

Liu Zhang
Deng Zhi
Fei Guan
Li Yan
Liu Xun
Lu Yi
Huang Quan
Zhang Yi
Dong He
Fei Shi
Liu Jun
Ma Han
Xu Jing
Ma Chao (defects)
Ma Dai (defects)
Wang Fu
Liu Xun
Liu Ba
Pang Yi
Zhou Qun
Qiao Zhou  
Player's character: Zhuge Liang

Zhuge Liang leads the main assault against Liu Zhang while also providing support for the flank attacks. He also must help Li Hui reach Ma Chao to convince him to Liu Bei's side.

Battle of Mt. DingjunEdit

Shu Army Wei Army
Huang Zhong
Zhuge Liang
Ma Chao
Wei Yan
Yan Yan
Wu Lan
Zhang Yi
Fa Zheng
Meng Da
Lei Tong
Li Yan
Liu Feng
Cao Cao
Xiahou DunXu Zhu
Xiahou De
Han Hao
Jiang Gan
Cao Xiu
Cao Hong
Cao Zhang
Cao Zhen
Chen Yun
Dian Man
Li Dian
Hu Xiu
Yue Jin
Sima Yi  
Player's character: Huang Zhong

Huang Zhong fights to capture Mt. Dingjun. To achieve this end, he must capture the valley bases and burn up the enemies' supplies, allowing him to finally assault the mountain.  

Battle of Fan Castle (First Part)Edit

Shu Army Wei Army
Guan Yu
Guan Ping
Guan Suo
Yi Ji
Wang Fu
Guan Xing
Zhou Cang
Xiang Lang
Ma Liang
Liao Hua
Zhao Lei
Cao Ren
Man Chong
Cao Tai
Zhai Yuan
Xiahou Cun
Lu Cheng
Yu Jin
Niu JinSima Yi
Hao Zhou
Dongi Gun
Xiahou Shang
Wen Pin
Cheng He
Player's character: Guan Yu

Guan Yu leads the assault on Fan castle, defeating the officers outside the castle and leading a flood attack to get inside. 

Battle of Fan Castle (Final Part)Edit

Shu Army Allied Army
Guan Suo
Guan Ping
Guan Yu
Yi Ji
Wang Fu
Guan Xing
Zhou Cang
Xiang Lang
Ma Liang
Liao Hua
Zhao Lei
Cao Ren
Xu Huang
Lu Meng
Yu Fan
Zhu Ran
Jiang Qin
Xu Sheng
Mi Fang
Fu Shiren
Man Chong
Lu Jian
Lu Fan
Zhao Yan
Yin Shu
Zhu Gai
Pan Jun
Han Dang
Huan Jie
Ding Feng
Lu Xun
Ma Zhong
Pan Zhang
Player's character: Guan Suo

Realizing that Wu has betrayed them, Guan Suo protects his father as he flees Fan castle. Many Wei and Wu ambushes and commanders stand in his path, requiring much protection for him to make it to the end of the battle.

Battle of Yiling (First Part)Edit

Shu Army Wu Army
Zhao Yun
Guan Suo
Guan Xing
Wu Ban
Shamoke
Zhang Bao
Zhang Yi
Chen Shi
Chen Zhen
Liao Hua
Feng Xi
Liu Ning
Ling Tong
Han Dang
Yu Fan
Zhu Huan
Zhu Ran
Zhu Zhi
Zhuge Jin
Xu Sheng
Quan Zong
Sun Huan
Pan Zhang
Mi Fang
Fu Shiren
Lu Dai
Lu Fan
Fan Jiang
Zhang Da
Liu A
Zhou Tai
Gan Ning
Player's character: Zhao Yun

Zhao Yun realizes the Shu army is in disarray and sets out to save his lord. By rescuing bases and officers, Yun can learn Liu Bei's whereabouts and rescue him.

Battle of Yiling (Final Part)Edit

Shu Army Wu Army
Zhuge Liang
Zhao Yun
Yue Ying
Guan Suo
Guan Xing
Wu Ban
Shamoke
Zhang Bao
Zhang Yi
Chen Shi
Liao Hua
Feng Xi
Fu Tong
Liu Ning
Zhou Tai
Ling Tong
Han Dang
Zhu Huan
Zhu Ran
Zhu Zhi
Zhuge Jin
Xu Sheng
Quan Zong
Sun Huan
Pan Zhang
Mi Fang
Fu Shiren
Lu Dai
Fan Jiang
Zhang Da
Liu A
Liu Zan
Ma Zhong
Lu Xun
Player's character: Zhuge Liang

Realizing the battle is lost, Zhuge Liang and Yueying work to set up a defense and allow the Shu officers to retreat. As each Wu officer is defeated, the Shu one engaging them retreats. Once Zhao Yun retreats, the defender of the rear guard, Shu can safely leave their battle against Wu.

Battle of TianshuiEdit

Shu Army Wei Army
Zhuge Liang
Liu Shan
Zhao Yun
Wei Yan
Xingcai
Ma Dai
Guan Xing
Wu Yi
Zhang Bao
Deng Zhi
Ma Su
Liu Yan
Ma Zun
Cui Liang
Yang Ling
Jiang Wei
Cheng Wu
Xue Ze
Dong Xi
Pan Sui
Han De
Han Ying
Han Yao
Man Qiong
Han Qi
Xiahou Mao
Zhang He
Wang Lang
Cao Zhen
Zhu Zan
Cao Zun
Chen Zao
Liang Qian
Shangguan Zioju
Guo Huai
Xin Pi
Yin Shang
Sun Li
Liang Xu
Player's character: Zhuge Liang

Zhuge Liang launches a three pronged attack, using many tricks against the Wei officers. However, they begin to see through them and Liang realizes the Wei officer Jiang Wei is very talented, provoking his desire to capture and speak with him.  

Battle of Wuzhang Plains (first part)Edit

Shu Army Wei Army
Jiang Wei
Zhuge Liang
Wei Yan
Yueying
Ma Dai
Wang Ping
Wu Yi
Gao Xiang
Wu Ban
Zhang Yi
Fei Yi
Yang Yi
Liao Hua
Zhang Yi
Li Hui
Du Rui
Hu Zhong
Zhao Zhi
Dong Yun
Xiahou Ba
Xiahou Wei
Xiahou Hui
Tian Yu
Man Chong
Liu Shao
Qin Lang
Guo Huai
Zheng Wen
Zhang Hu
Yue Chen
Xiahou He
Xiahou Hui
Sima Shi
Sun Li
Player's character: Jiang Wei

Jiang wei begs the assault clearing the route for a pincer attack, which he must clear while defending the main base and defeating Wei reinforcements.  

Battle of Wuzhang Plains (final part)Edit

Shu Army Wei Army
Jiang Wei
Zhuge Liang
Wei Yan
Yueying
Ma Dai
Wang Ping
Wu Yi
Gao Xiang
Wu Ban
Zhang Yi
Fei Yi
Yang Yi
Liao Hua
Zhang Yi
Li Hui
Du Rui
Hu Zhong
Zhao Zhi
Dong Yun
Sima Yi
Deng Ai
Xiahou Ba
Guo Huai
Xiahou He
Xiahou Hui
Jiang Ji
Sun Li
Zhang Hu
Yue Chen
Zheng Wen
Qin Lang
Sima Zhao
Sima Shi
Zhong Hui
Xiahou Wei
Xiahou Xiu
Chen Jiao
Chen Qun
Tian Yu
Player's character: Jiang Wei

The final battle for the Wuzhang plains has Jiang Wei fighting his way up the middle against Sima Yi's numerous traps and officers. He must also protect the left and right flank and deal with an ambush behind his own lines. Once all of the obstacles are overcome, Sima Yi still uses some reinforcements to make reaching him difficult.  

Logo koei This article about a Koei game is a stub. You can help the wiki by expanding it.