Koei Wiki
Advertisement

Strategies are special skills introduced in Warriors Orochi 2 that provide various benefits for the player's allies on the battlefield. By fulfilling certain conditions, a character will automatically execute his or her strategy to help change the flow of battle to their army's advantage. Each one has a different effect as do the means in triggering them. Most of the time, the type of strategy a character has is determined by their personal characteristics and talents. Properly executing these strategies at the right time and place is essential since they only work once per character for every fight.

Strategy List[]

Face Off (対決)[]

Condition: Defeat 300 enemies.
Description: Reduces overall damage inflicted upon all allied forces.
Characters: Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Ma Chao, Wei Yan, Guan Ping, Xing Cai, Xiahou Dun, Dian Wei, Xu Zhu, Zhang Liao, Xu Huang, Zhang He, Taishi Ci, Gan Ning, Huang Gai, Sun Ce, Zhou Tai, Ling Tong, Lu Bu, Dong Zhuo, Orochi, Sun Wukong, Fu Xi, Nu Wa, Yoshitsune Minamoto, Orochi X, Dodomeki, Yukimura Sanada, Keiji Maeda, Tadakatsu Honda, Nagamasa Azai, Yoshihiro Shimazu, Kotarō Fūma, Musashi Miyamoto, Toshiie Maeda, Kojirō Sasaki, Katsuie Shibata

Dance (舞踊)[]

Condition: Defeat any enemy officer after 10 minutes have elapsed.
Description: Refills life for all allied forces.
Characters: Zhen Ji, Da Qiao, Xiao Qiao, Diao Chan, Da Ji, San Zang, Goemon Ishikawa, Oichi, Okuni, , Yoshimoto Imagawa, Motochika Chōsokabe

Command (号令)[]

Condition: Defeat 5 enemy officers.
Description: Raises the morale of allied forces.
Characters: Zhuge Liang, Liu Bei, Jiang Wei, Pang Tong, Cao Cao, Sima Yi, Cao Pi, Zhou Yu, Lu Xun, Sun Jian, Sun Quan, Yuan Shao, Zhang Jiao, Meng Huo, Zhu Rong, Taigong Wang, Kiyomori Taira, Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, Kenshin Uesugi, Shingen Takeda, Hideyoshi Toyotomi, Mitsunari Ishida, Ginchiyo Tachibana, Nene

Shield (防柵)[]

Condition: Defeat 100 enemies.
Description: Increases the defense of the allied commander.
Characters: Cao Ren, Pang De, Lu Meng, Zuo Ci, Himiko, Gyūki, Benkei, Kunoichi, Hanzō Hattori, Ranmaru Mori, Ieyasu Tokugawa, Kanetsugu Naoe, Gracia

Volley (斉射)[]

Condition: Defeat 2 enemy officers.
Description: Increases damage inflicted by all allied projectile weapons including guns and cannons.
Characters: Huang Zhong, Yue Ying, Xiahou Yuan, Sun Shang Xiang, Magoichi Saika, Masamune Date, Ina, Sakon Shima
Advertisement